مرکز مطالعات پیش نشانگر‌های زلزله
پایش امواج VLF
قبل
بعد

بر اساس مصوبه (مورخ 1384/03/16) وزراي عضو ستاد پيشگيري و مديريت بحران در حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبه، مؤسسه ژئوفيزيك موظف به بررسي و تحليل پيش‌نشانگرهاي وقوع زمين‌لرزه گرديد. 
در اين راستا مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران با دعوت صاحب نظران از مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور، سازمان نقشه برداري كشور، گروه مهندسي نقشه‌برداري پرديس دانشكده‌هاي فني دانشگاه تهران، دانشكده مهندسي عمران پرديس دانشکده هاي فني دانشگاه تهران، دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، سازمان هواشناسي کل کشور، پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله و سازمان انرژي اتمي ايران اقدام به تشكيل شوراي پيش‌نشانگرهاي زلزله نموده است. از جمله فعاليت‌هاي اين شورا تهيه اساسنامه، طرح جامع مركز، تشكيل كارگروهها و پيشنهاد طرح‌هاي پژوهشي بوده است.